Egzaminy na kartę wędkarską

Egzamin na kartę wędkarska w naszych komisjach można zdać w:

1. W okresie sprzedaży znaków PZW (styczeń-kwiecień) w sklepie Centrum Wędkarskim ul. Wybrzeże Gdyńskie 2 w Warszawie można w sklepie umówić się również na egzamin na kartę wędkarską.

2. W środy, w godz. 16.30-17.30, w siedzibie PZW w Warszawie przy ul. Twardej 42 - sala nr 5 na parterze. Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny z Przewodniczącym komisji Markiem Walczakiem tel 602 214 109 w celu potwierdzenia, że komisja będzie obecna (szczególnie w okresie wakacji letnich).
W przypadku posiadania
certyfikatu zdania egzaminu na stronie https://e-karta.ompzw.pl/ prosimy o wcześniejsze informowanie Przewodniczącego o przyjściu na komisje.

3. Na terenie Woli po uprzednim telefonicznym umówieniu się z egzaminatorem pod adresem stynka3mokotow@ompzw.pl,

ABY ŁOWIĆ NA POLSKICH WODACH, KONIECZNA JEST KARTA WĘDKARSKA. JEST TO DOKUMENT DOŻYWOTNI, WYDAWANY DOROSŁYM I MŁODZIEŻY OD 14 LAT PRZEZ WŁAŚCIWE DLA MIEJSCA ZAMIESZKANIA STAROSTWO POWIATOWE.

W praktyce aby uzyskać kartę wędkarską, należy:
A) Przyswoić sobie przepisy  i rozporządzenia  "Ustawy o rybactwie " oraz  Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb , ze szczególnym uwzględnieniem przepisów związanych z ochroną (wymiary i okresy ochronne) i zasadami wędkarskiego połowu ryb. 

B) Zdać egzamin ze znajomości ochrony i połowu ryb. Egzamin ten może być składany przed Komisją Egzaminacyjną działającą na terenie powiatu właściwego pod względem miejsca zamieszkania zdającego (jest to uregulowane rozporządzeniem do "Ustawy o rybactwie" ).Osoba ta w czasie składania egzaminu winna:

  1. okazać dowód osobisty lub legitymację szkolną,
  2. wnieść składkę egzaminacyjną w wysokości 30 zł, przy czym osoby w wieku od 14 do 16 lat są zwolnione ze składki.

  3. pozytywny wynik egzaminu zostanie potwierdzony pisemnym Zaświadczeniem Egzaminacyjnym.

C) Wpłacić 10 zł na konto bankowe w Banku Handlowym S.A. na rzecz  Miasta Stołecznego Warszawa, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa nr rachunku: 23 1030 1508 0000 0005 5000 1004; w tytule wpłaty formuła o treści: KARTAWEDKARSKA (pisana jednym ciągiem, bez znaków polskich, małymi lub dużymi literami) oraz imię i nazwisko osoby ubiegającej się o wydanie karty wędkarskiej. Na terenie siedziby Biura przy Pl. Bankowym brak jest kas do wnoszenia należnych opłat.

D) Udać się do Starostwa Powiatowego - właściwego względem stałego miejsca zamieszkania.

Dla Warszawy siedziba starostwa mieści się w pokoju 1903 na XIX piętrze przy pl. Bankowym 2, tel.  22 44 32 580. Na terenie siedziby Biura przy Pl. Bankowym brak jest kas do wnoszenia należnych opłat.

E) W siedzibie starostwa wystąpić o wydanie karty wędkarskiej - tzn.:

  1. wypełnić i złożyć wniosek o wydanie Karty Wędkarskiej (te czynności realizuje się w starostwie "od  ręki")
  2. złożyć Zaświadczenie Egzaminacyjne,
  3. dostarczyć fotografię 3x4 cm,
  4. okazać zaświadczeniu o dokonaniu opłaty skarbowej w wysokości 10 zł.

 F) Na podstawie Karty Wędkarskiej (w kasach okręgu  W-wa ul.Twarda 42  parter)  wyrobić Legitymację Członkowską (potrzebna fotograia) z przynaleznością do Koła nr 3 Warszawa - Mokotów i opłacić składki.

Podstawą prawną funkcjonowania dokumentu o nazwie "karta wędkarska" jest ustawa "o rybactwie śródlądowym". Karta wędkarska jest uznanym przez prawo świadectwem posiadania wiedzy z zakresu ochrony i połowu ryb a wobec tego stanowi podstawę do ubiegania się o wydanie licencji na połów ryb w wodach należących do Skarbu Państwa. Taką licencją w przypadku wód użytkowanych przez Okręg jest legitymacja członkowska z aktualnymi w danym roku składkami (członkowską i okręgową). Niemal wszystkie wody użytkowane przez Okręg Mazowiecki Polskiego Związku Wędkarskiego są wodami należącymi do Skarbu Państwa. Okręg użytkuje je na podstawie pozwolenia wodnoprawnego. Wędkarze naszego Związku są praktycznie zobligowani do posiadania karty wędkarskiej, a organizacja ma za zadanie pomóc nowowstępującym w jej zdobyciu.

W przepisach ww. ustawy najistotniejszy jest artykuł 7, który mówi co następuje:

1. Za amatorski połów ryb uważa się pozyskiwanie ich wędką lub kuszą.
2. Amatorski połów ryb może uprawiać osoba posiadająca dokument uprawniający do takiego połowu, zwany dalej ,,kartą wędkarską" lub ,,kartą łowiectwa podwodnego", a jeżeli połów ryb odbywa się w wodach uprawnionego do rybactwa - posiadająca ponadto jego zezwolenie
3. Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej są zwolnione osoby do lat 14, z tym że mogą one uprawiać amatorski połów ryb wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej posiadającej taką kartę.
4. Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej lub karty łowiectwa podwodnego są zwolnieni cudzoziemcy czasowo przebywający w Polsce, posiadający zezwolenie, o którym mowa w ust. 2. Z obowiązku tego zwolnione są także osoby uprawiające amatorski połów ryb w wodach prawnionej do rybactwa osoby fizycznej, jeżeli uzyskały od niej zezwolenie na połów w tych wodach.
5. Kartę wędkarską lub kartę łowiectwa podwodnego wydaje starosta, po złożeniu przez osobę zainteresowaną egzaminu ze znajomości ochrony i połowu ryb przed komisją powołaną przez społeczną organizację amatorskiego połowu ryb; z obowiązku składania egzaminu są zwolnione osoby posiadające średnie lub wyższe wykształcenie rybackie.
6. Osobę wobec której orzeczono cofniecie karty wędkarskiej tub karty łowiectwa podwodnego, może przystąpić do powtórnego egzaminu najwcześniej po upływie terminu, o którym mowa w art.27 ust 2 pkt 3.
7. Społeczna organizacja amatorskiego połowu ryb za przeprowadzenie egzaminu, o którym mowa w ust. 5, -pobiera opłaty w wysokości przez siebie ustalonej.